Gastenboek

66 berichten, 7 pagina's 
» 
10-01-2015
Geplaatst door: Jan Spoelstra

Samen met vrienden gisteravond de revue gezien echt TOPPERS en dat geld voor het gehele TEAM Klasse Apart.

Graag tot volgend jaar, met vriendelijke groeten uit Harkema

04-01-2015
Geplaatst door:
revu 2015

It wie wer geweldich...: Jim revu, Tilsters ! De toanielstikjes grappig en skerp, mar foaral de musyk wie dit jier top. We ha wer in moaie jûn hân en winksje jim noch in pear noflike jûnen ta. En we sjoche d'r tige nei ût om jim tongersdei us revu sjen te litten of te litten sjen.....Hawar, ik ha tefolle nei dy frosk lustere tink.....Groetnis fan Tea en Michiel Osinga, Folkeline Papjes, Jolanda Potijk, Doetie Wiersma,eh5k Durk Brouwer en Thea de Lange fan Revu de Jouwer

05-01-2013
Geplaatst door:
revu 4 Jan.

Goeie, Revu minsken fan de Tille. We ha wer in tige gesellige jun han, en us gjin sekonde ferfeelt ! Ik soe it eltsenien oanriede om hjir hinne te gean. Ek al bin jo gjin tilster, jo bin wis fan in noflike jun, fol mei sang, humor ,duns (sels de manlju !)en skitterjende kostuums ! Oar jier komme we (as we kinne)wer. Noch folle sukses bij de komende foarstellingen. Groetnis fan Tea en Michiel Osinga, Durk Brouwer en Thea de Lange, ut de Jouwer.

29-12-2012
Geplaatst door:
tige slagge

de eerste foarstelling sit der al wer op.Wat wie it wer mooi seker de moeite om te sjen.

Sijke

18-12-2012
Geplaatst door: Lis

No Babs, dot ik dy tref yn it gastenboek van de revu. Ik doch ek mei.

10-12-2012
Geplaatst door:
te sjen bij de revu

mei myn freondinne Joke mei ik in optreden dwaan . soe sizze kom gau om kaartsjes dizze wike (12 en 13) oars rinne jim it mis

Babs Duizendschoon

08-01-2012
Geplaatst door:
mooie foarstelling

wat een tige slagge jun saterdei 7 janewaris, en dernei nog in optreden fan tryntsje en Lutske koe de june net mear stikken. takomd weekein nog 1 kear skitterje en dan sit it der alwer op foar dit jier....

31-12-2011
Geplaatst door:
compliment

Hoi, wij zijn gisteravond geweest.
Het was weer prachtig!

31-12-2011
Geplaatst door:
de revu

Goeie revu-folk fan de Tille! Juster mei 8 minsken ut de Jouwer by jim revu sjoen, en we ha wer us geweldig fermakke !! En sa lake !Leuke stikjes en moaie lietsjes, en wat een enthousiaste ploeg. We ha sawol mei de alde as mei de nije regisseur praten en fansels ek mei inkele fan jim. As de twa ienigste nijjiersrevu's fan Fryslan is it ferrekte wichtich dat we contact ha en halde. Super dat jim ek by us komme te sjen ! Groetnis fan revu Joure. Michiel,Tea,Folkeline,Eelco,Freddie,Judith, Durk Brouwer en Thea de Lange

28-12-2011
Geplaatst door:
wy geane los

Nei in goeie generale freed 30 desimber de première; der binne noch wat kaarten; skilje 0512-331373